Visie

small image colour stuff copy

 

 

Welkom op deze pagina waar u een aantal artikelen van mijn hand kunt lezen. Deze artikelen heb ik gedurende de laatste drie jaren geschreven. Zij geven mijn visie op onderwijs en leren op een duidelijke wijze weer. Het betreft de volgende artikelen:

 1. Verantwoordelijkheid voor het leren bij de leerlingen
 2. Betekenisgevend onderwijs en de kracht van de talenten
 3. Contextrijk onderwijs bij scheikunde: een bundeling van praktijktheorie
 4. Excellentie onderwijs

 

Korte inleiding op ‘Verantwoordelijkheid voor het leren bij de leerlingen’.

Naar aanleiding van de discussies op de twee studiemiddagen op het Ashram College gedurende het schooljaar 2009-2010 schrijf ik dit stuk met het volgende doel: Het verduidelijken hoe je door middel van aantrekkelijk onderwijs de leermotivatie van leerlingen zeer sterk kunt beïnvloeden. Dit verhaal wil ik onderbouwen met behulp van de nieuwste wetenschappelijke inzichten in het leren van adolescenten: het brein achter leren. Dit verhaal is in eerste instantie geschreven vanuit het vak scheikunde, maar is mijns inziens voor alle vakken te gebruiken omdat het niet alleen een inhoudelijke maar vooral ook didactische aanpak beschrijft.

Leeswijzer voor dit document. Voor het schrijven van dit document heb ik gebruik gemaakt van onderstaande vier publicaties:

 1. Actief leren, Sebo Ebbens en Simon Ettekoven, 2000 Wolters-Noordhof BV Groningen
 2. Het brein achter leren, G. Dirksen, Uitgeverij School BV, 2009 Meppel
 3. Visie op leren en lesgeven, Anco van Moolenbroek, september 2006.
 4. Leren van Jongeren, Wim Veen en Frans Jacobs, Surf Onderwijsreeks, november 2005.

Omdat het een nogal omvangrijk document is geworden zijn er wat mij betreft drie mogelijkheden om dit document te lezen en te bestuderen. De eerst mogelijkheid is de samenvatting op de laatste drie pagina’s van dit document te lezen. Indien je geïnteresseerd bent in de onderbouwing van deze samenvatting is het verstandig het gehele document te lezen en te bestuderen. Als dat niet voldoende is en als je meer concrete voorbeelden wil hebben, dat raad ik je aan bovenstaande publicaties in zijn geheel te lezen en te bestuderen. Hopelijk heb ik op deze wijze aan ieders behoefte voldaan. Ik wens je veel plezier en creatieve gedachten bij het lezen van dit document.

Wil je het gehele artikel lezen klik dan hier.

 

 

Korte inleiding op ‘Betekenisgevend onderwijs en de kracht van de talenten’.

Naar aanleiding van de voor mij onverwachte en niet aangekondigde publicatie van mijn document “Het bevorderen van de verantwoordelijkheid van leerlingen voor hun eigen leerproces” heb ik tegen een aantal mensen gezegd dat ik graag, als ik geweten had dat dit stond te gebeuren, van te voren nog een aantal wijzigingen had willen aanbrengen met name op het gebied van de term betekenisgevend onderwijs en daarvan afgeleid “de kracht van de talenten”.

Het reeds door mij geschreven stuk is in feite vooral een inhoudelijk en didactisch document ten aanzien van betekenisgevend en motiverend onderwijs. Het pedagogische aspect blijft bijna helemaal buiten schot, en dat is datgene dat ik ook voor een groot deel mis in de door de onderwijsvisiegroep geformuleerde onderwijsvisie. Daarom in dit document een poging dat pedagogisch aspect handen en voeten te geven. Hopelijk komt daarbij dan de term ”betekenisgevend onderwijs” wat beter en concreter voor het voetlicht. Om dat goed te kunnen formuleren grijp ik terug op een paar ‘oude’ uitgangspunten van het Ashram College zoals ik me die herinner en die in mijn functioneren als docent, mentor en decaan steeds de belangrijkste richtsnoeren van mijn handelen zijn geweest. Deze uitgangspunten zijn:

 • onderwijs en begeleiding zijn één.
 • onderwijs is er op gericht de aanwezige talenten van leerlingen mee helpen verder te ontwikkelen; onderwijs heeft een vormende functie.
 • het persoonlijke ontwikkelingsproces van de leerling staat centraal bij alle (onderwijs)activiteiten op school uitgaande van de uniciteit en authenticiteit van de leerling.

Wil je het gehele artikel lezen klik dan hier.

 

 

Korte inleiding op ‘Contextrijk onderwijs bij de Nieuwe Scheikunde’.

Dit document moet gezien worden als een groeidocument, dat regelmatig aangevuld en aangepast wordt op basis van voortschrijdend inzicht en ontwikkelingen in de scheikunde en didactiek. Het bevat alle actuele chemische, (vak)didactische en leerpsychologische inhouden die van belang zijn in het HCC-project, actielijn 2: Professionalisering van scheikundedocenten in het Voortgezet Onderwijs. Van deelnemers aan dit project wordt verwacht dat zij de nieuwe inhoudelijk-chemische, leerpsychologische en (vak)didactische kennis zoals beschreven in dit document verwerven om vervolgens een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van kennis op het gebied van context-concept onderwijs. Deze kennisverwerving vindt plaats volgens het “need-to-know”principe dat we in dit project hanteren. In elke fase van het project zullen deelnemers behoefte hebben aan bepaalde onderdelen van de beschreven kennis. We stimuleren de deelnemers dan ook om telkens vanuit deze behoefte dit document te gebruiken als kennisbasis en naslagwerk.

Opzet van dit document

In dit project wordt verwacht dat de deelnemers kennis verwerven over tenminste de volgende zaken. Deze opsomming geeft tegelijk de opbouw van het document weer.

1. Kennis van concept

 • context onderwijs
 • Modellen
 • Curriculum emphases
 • Het ontwerpen van een module

2. Kennis van leerpsychologische theorieën

 • Kennisconstructie
 • Zone van naaste ontwikkeling

3. Kennis van het leren van docenten

 • Professionele ontwikkeling van docenten
 • Het leren van docenten naar aanleiding van een module.

4. Nieuwe inhoudelijke chemische kennis

 • Kennis van de nieuwe hedendaagse praktijken in de chemie
 • Kernconcepten in de Nieuwe scheikunde
 • Wetenschappelijke en maatschappelijke thema’s
 • Macro-meso-micro denken (KC1)
 • Duurzame kringlopen redeneren (KC5)
 • Systeem denken (KC5)

5. Kennis van activerende didactiek

 • Didactische werkvormen in het kader van activerend leren (Samenwerkend leren, probleemgestuurde aanpak, Verhalend ontwerpen, Het adviesbureau)
 • Het aanleren begeleiden en beoordelen van vaardigheden
 • Werkvormen in relatie tot leeractiviteiten (kennen begrijpen, integreren, creatief toepassen)

6. Kennis over coachen en de rol van de coach in het ontwerpproces:

 • Wat is coachen?
 • De rol van regiocoach en aspirant-coach in het regioteam
 • Coachen versus sturen; verschillende petten
 • Hoe coach je?

Wil je het gehele artikel lezen klik dan hier.

 

 

Korte inleiding op ‘Excellentie onderwijs’.

In dit document  zal ik na een korte definitie van het begrip excellentie en een beschrijving van het beta-excellentieproject een analyse geven wat excellentiebevordering voor leerlingen inhoudt en vervolgens hoe docenten zich tot excellente leraren kunnen ontwikkelen (als ze dat al niet zijn)..Tot slot zal ik een aantal aanbevelingen doen hoe als school met dit alles om te gaan. Dit document is uitdrukkelijk bedoeld als discussiestuk en is slechts mijn mening, die voor verbetering en/of verandering vatbaar is.

Excellentie, wat is dat?

Onder het begrip excellentie wordt meestal verstaan ergens goed tot uitmuntend in zijn. We kennen vele excellente voetballers, schaatsers, hockeyers, bestuurders, politici enzovoort. Hierbij denken we altijd aan de allerbesten en die noemen we excellent. Mijn probleem hierbij is, dat mensen die niet tot de absolute top horen dus niet excellent zouden kunnen zijn en dat stuit mij tegen de borst. Mijn stelling is dat iedereen een bepaald talent heeft en daarin kan excelleren. Vandaar dat ik excellentie zou willen definiëren als:

Het hoogst haalbare bereiken binnen je eigen vermogens.

Wil je het gehele artikel lezen klik dan hier.