Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Jan van Rossum Onderwijs

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Jan van Rossum Onderwijs: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Jan van Rossum Onderwijs gevestigd aan de Oudwijkerlaan 25, 3581 TB te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 58221352;
b. opdrachtgever: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie in opdracht van wie Jan van Rossum Onderwijs werkzaamheden verricht, dan wel met wie Jan van Rossum Onderwijs een overeenkomst aangaat; c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Jan van Rossum Onderwijs en de opdrachtgever;
d. deelnemer: degene die een training volgt, alsmede degene ten behoeve van wie de opdrachtgever
met Jan van Rossum Onderwijs de overeenkomst is aangegaan;
e. training: een cursus, opleiding, training, opleiding, coachingstraject, workshop en dergelijke die door Jan van Rossum Onderwijs wordt gegeven.

f. ontwikkelwerk: ontwerpen en/of produceren van educatieve materialen.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Jan van Rossum Onderwijs en de opdrachtgever waarop Jan van Rossum Onderwijs deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten
Met Jan van Rossum Onderwijs, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. Jan van Rossum Onderwijs en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan
Jan van Rossum Onderwijs opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Jan van Rossum Onderwijs haar aanbieding baseert.
3.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.4 Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders of publicaties van JJan van Rossum Onderwijs binden Jan van Rossum Onderwijs niet.
3.5 Opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Jan van Rossum Onderwijs de door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging retour heeft ontvangen.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Jan van Rossum Onderwijs voert de overeenkomst op zorgvuldige wijze uit en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Jan van Rossum Onderwijs het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 Jan van Rossum Onderwijs zal zoveel mogelijk gehoor geven aan redelijke verzoeken om de overeengekomen werkzaamheden op een ander tijdstip te verrichten, doch is daartoe nimmer verplicht. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.4 Jan van Rossum Onderwijs is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de training onredelijk bemoeilijkt of verhindert de verdere toegang tot de training te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Jan van Rossum Onderwijs op vergoeding van eventuele schade.

Artikel 6 Meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien
partijen gezamenlijk besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang van de opdracht. Leidt aanpassing van de overeenkomst tot meerwerk, dan gaat Jan van Rossum Onderwijs pas over tot het uitvoeren van deze extra werkzaamheden, nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de extra kosten die het meerwerk met zich meebrengt.

Artikel 7 Verplichtingen van de opdrachtgever en deelnemers

7.1 De opdrachtgever draagt er kosteloos zorg voor dat alle gegevens, apparatuur of ruimtes, waarvan Jan van Rossum Onderwijs aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. De gegevens en informatie die de opdrachtgever aan Jan van Rossum Onderwijs verstrekt dienen volledig te zijn en geen onjuistheden te bevatten.

7.2 Indien door Jan van Rossum Onderwijs of door Jan van Rossum Onderwijs ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, tenzij anders is overeengekomen.

7.3 De opdrachtgever is gehouden Jan van Rossum Onderwijs onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

7.4 Deelnemers zijn verplicht gedurende de gehele training de aanwijzingen en instructies van de
leiding (van zowel Jan van Rossum Onderwijs als door Jan van Rossum Onderwijs ingeschakelde derden) op te volgen.

7.5 Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever die de deelnemers heeft aangemeld betaald worden.

7.6 De opdrachtgever is aansprakelijk voor correcte nakoming van de overeenkomst.

7.7 Indien de opdrachtgever wordt gevormd door afzonderlijke personen die voor de verstrekking van de opdracht gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de correcte nakoming van de overeenkomst. Onder personen zijn mede begrepen rechtspersonen.

Artikel 8 Honorarium

8.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk een vast
honorarium overeenkomen.
8.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Jan van Rossum Onderwijs, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
8.3 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, is Jan van Rossum Onderwijs gerechtigd het uurtarief te wijzigen.
8.4 Jan van Rossum Onderwijs zal de opdrachtgever de verhoging van het uurtarief schriftelijk of via de e-mail kenbaar maken. Jan van Rossum Onderwijs zal daarbij de omvang van en de datum waarop kenbaar maken.

8.5 De opdrachtgever is in geval van een verhoging van het tarief gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

Artikel 9 Bedenktijd en Annulering

9.1 De opdrachtgever heeft na het boeken van de training een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze bedenktijd start direct nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Binnen deze termijn heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst alsnog te ontbinden.
9.2 Het annuleren van deelname aan een training dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.

9.3 De opdrachtgever kan een geboekte training tot 60 dagen voor aanvang van de training kosteloos annuleren.
9.4 Indien de opdrachtgever een geboekte training 59 dagen of korter voor aanvang van de training annuleert, worden annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze annuleringskosten bedragen 100 % van de overeengekomen vergoeding voor de training.

9.5 De opdrachtgever kan kosteloos een vervanger aan de training laten deelnemen. Indien de opdrachtgever een vervanger deel laat nemen, dient de opdrachtgever dit, indien mogelijk, vooraf schriftelijk of via de e-mail aan Jan van Rossum Onderwijs mede te delen.
9.6 Indien de deelnemer niet op de afgesproken plaats en tijd aanwezig is of blijft om een training te volgen, en er geen annulering heeft plaatsgevonden, dan blijft de totale overeengekomen vergoeding voor de training verschuldigd.

Artikel 10 Betaling

10.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum.
10.2 Jan van Rossum Onderwijs is gerechtigd, gedurende een opdracht, tussentijds te declareren. Indien de opdrachtgever de tussentijdse declaratie niet tijdig voldoet, dan is Jan van Rossum Onderwijs gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten totdat de opdrachtgever het volledige openstaande bedrag heeft voldaan.
10.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de opdrachtgever, na door Jan van Rossum Onderwijs ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim.
In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is
geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle
kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als
buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever, voor zover de wet dat toelaat.
10.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Jan van Rossum Onderwijs op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
10.5 Indien de opdrachtgever van Jan van Rossum Onderwijs een creditfactuur heeft ontvangen, dan zal Jan van Rossum Onderwijs het bedrag binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum aan de opdrachtgever betalen.

Artikel 11 Termijn van uitvoering

11.1 Indien Jan van Rossum Onderwijs een termijn heeft aangegeven waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd, dan is deze termijn niet als een fatale termijn te beschouwen.
11.2 In het geval dat een met de opdrachtgever overeengekomen termijn van uitvoering wordt
overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Jan van Rossum Onderwijs ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, wordt de termijn van uitvoering automatisch verlengd met de periode dat Jan van Rossum Onderwijs de werkzaamheden wegens overmacht niet kan uitvoeren.

Artikel 12 Ontbinding

12.1 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Jan van Rossum Onderwijs niet of niet geheel nakomt, dan is Jan van Rossum Onderwijs bevoegd deze overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, nadat Jan van Rossum Onderwijs aan de opdrachtgever een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin de opdrachtgever een redelijke termijn wordt gegeven om zijn verplichtingen alsnog na te komen en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan deze ingebrekestelling. Indien zonder meer vaststaat dat de opdrachtgever niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, kan een ingebrekestelling achterwege blijven. 12.2 Jan van Rossum Onderwijs is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Jan van Rossum Onderwijs omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

12.3 Jan van Rossum Onderwijs is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

12.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Jan van Rossum Onderwijs op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Jan van Rossum Onderwijs de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en verjaring

13.1 Jan van Rossum Onderwijs kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan
worden toegeschreven;

b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
13.2 Jan van Rossum Onderwijs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Jan van Rossum Onderwijs is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Jan van Rossum Onderwijs kenbaar behoorde te zijn.
13.3 Jan van Rossum Onderwijs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Jan van Rossum Onderwijs in de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden. 13.4 Jan van Rossum Onderwijs is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.5 Indien Jan van Rossum Onderwijs aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Jan van Rossum Onderwijs beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Jan van Rossum Onderwijs gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Jan van Rossum Onderwijs beperkt tot het declaratiebedrag.
13.6 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden
niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Jan van Rossum Onderwijs of haar ondergeschikten.
13.7 Alle rechtsvorderingen dient de opdrachtgever binnen 1 jaar in te stellen als de opdrachtgever niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Jan van Rossum Onderwijs. Handelt de opdrachtgever niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

Artikel 14 Overmacht

14.1 Jan van Rossum Onderwijs is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
14.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de
andere partij.
14.3 Voor zover Jan van Rossum Onderwijs ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Jan van Rossum Onderwijs gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

15.1 Indien Jan van Rossum Onderwijs aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de opdrachtgever gehouden deze zaken binnen 14 kalenderdagen na beëindiging van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
15.2 Indien de opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, in gebreke

blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft Jan van Rossum Onderwijs het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 16 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 17 Vragen en klachtenregeling

17.1 Klachten of vragen kunnen worden gemeld bij: Jan van Rossum
Oudwijkerlaan 25
3581 TB Utrecht

Tel:06-46261886

www.janvanrossum.net

17.2 Vragen van administratieve aard of die betrekking hebben op een training of ontwikkelwerk worden door Jan van Rossum Onderwijs binnen 14 kalenderdagen afgehandeld. Indien afhandeling van een vraag binnen de termijn van 14 kalenderdagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de opdrachtgever hiervan schriftelijk of via de e- mail op de hoogte worden gesteld en wordt aan de opdrachtgever een indicatie gegeven binnen welke termijn de opdrachtgever een inhoudelijke reactie kan verwachten.

17.3 Na ontvangst van een klacht stuurt Jan van Rossum Onderwijs direct een bevestiging dat zij de klacht heeft ontvangen. Klachten worden door Jan van Rossum Onderwijs binnen 14 kalenderdagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 kalenderdagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de opdrachtgever hiervan schriftelijk of via de e-mail op de hoogte worden gesteld met daarbij een toelichting op het uitstel en wordt aan de opdrachtgever een indicatie gegeven binnen welke termijn de klacht wordt afgehandeld. Op een door Jan van Rossum Onderwijs van de opdrachtgever ontvangen klacht zal in ieder geval binnen 4 weken gereageerd worden. Ontvangen klachten worden door Jan van Rossum Onderwijs vertrouwelijk behandeld.

17.4 Alle documentatie en correspondentie die Jan van Rossum Onderwijs voert en/of ontvangt met betrekking tot een klacht worden door Jan van Rossum Onderwijs minimaal voor een termijn van een jaar bewaard.
17.5 Indien de opdrachtgever van mening is dat de klacht niet naar behoren is afgehandeld of dat
er geen goede oplossing is gekomen, dan kan de opdrachtgever het geschil voorleggen aan dhr.

Harry Frantzen(Directeur School of Education, Hogeschool Windesheim Zwolle), De Buitengracht 21, 8332 GD Steenwijk, 0521-344619.
De uitspraak van deze onafhankelijke derde is voor partijen bindend. Eventuele verplichtingen die op partijen rusten naar aanleiding van deze uitspraak zullen door Jan van Rossum Onderwijs zo spoedig mogelijk worden nagekomen.

Artikel 18 Intellectuele eigendom

18.1 Alle door Jan van Rossum Onderwijs verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, opleidingsmateriaal, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en/of de deelnemers en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Jan van Rossum Onderwijs worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

18.2 Het auteursrecht op teksten afkomstig van Jan van Rossum Onderwijs blijft, ook indien deze in opdracht van de opdrachtgever zijn geschreven, bij Jan van Rossum Onderwijs berusten, tenzij bij de tekst een andere rechthebbende staat vermeld. De opdrachtgever mag deze teksten uitsluitend voor eigen gebruik bezigen en deze zonder voorafgaande toestemming van Jan van Rossum Onderwijs en indien een ander rechthebbende is, ook van die ander, niet verveelvoudigen of op enige wijze openbaar maken.

18.3 Het is zonder voorafgaande toestemming van Jan van Rossum Onderwijs niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van een training.

Artikel 19 Slotbepalingen

19.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

19.2 Op elke overeenkomst tussen Jan van Rossum Onderwijs en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

19.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 17.5 kunnen partijen een geschil voorleggen aan de
rechter. In een dergelijk geval zal het geschil bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Jan van Rossum Onderwijs is gelegen. 19.4 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

page5image32248